EFFETTO METALLO SPAZZOLATO

EFFETTO METALLO SPAZZOLATO

  • Effetto Metallo Spazzolato

Cicli combinati ad effetto vari metalli spazzolati.